با گسترش حجم داده ها و اطلاعات حاصل از مراقبت های بهداشتی درمـانـی نیاز به سیستم های اطلاعاتی و کاربـرد فنـاوری اطلاعـات در صنعت درمـان از یـک طرف و چالش هـای پیش روی مدیـران تجهیزات پزشکی بیمارستان در اجــرای استانــداردهای اعتباربخشی ملی از طرف دیگر نیاز به یک سامانه یکپارچه الکترونیک را الزامی ساخته است . از آنجا که تجهیزات بیمارستانی بخش عمده ای از سرمایـه سازمـان بـه شمار می آینـد، مدیـریت صحیح ایـن منابـع می تـوانـد نقش عمده ای در ارتـقـای فعالیت های سازمان و بهبود وضعیت موجود ایفا نماید . سامانه یکپارچــه نگهداشت الکترونیکـی بیمـارستانـی (سیناب) بـا هدف بهبود عملکرد واحد مهندسی پــزشکــی و همسوسازی فعالیت هــای ایـن واحـد با مدل های بهبود کیفیت از جمله اعتباربخشی ملی در حـوزه مدیریت تجهیزات پزشکی طراحی و پیاده سازی شده است .

اهداف سیناب:

  • تبدیل گــردش کــار روتین واحــد مهندسی پـزشکــی و مدیــریت تــجهیزات بیمارستانی از حالت Paper Base به صورت Paper-Less

  • صرفه جویی در هزینه ها و زمان در امر مدیریت منابع

  • مستندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مرتبط با مـدیــریت تجهیزات پــزشکــی منطبق با مدل اعتباربخشی ملی

  • ثبت داده های کـارآمد و در نتیجه تـولید اطلاعـات بــر مبنای پــردازش داده هــا

  • تهیه آمارها و شاخص های کاربردی مورد نیاز واحد مهندسی پزشکی

  • تهیه شاخص ها و گزارش های مورد نیاز جهت مدیریت بهینه تجهیزات بیمارستانی

  • همراه مدیران در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی ملی تجهیزات پزشکی بیمارستان

  • به حداقل رساندن خطا و غفلت نیروی انسانی