سیناب مجهز بــه یــک سیستم انتقــال تجهیزات بیمارستـانـی و رهــگیری نقل و انتقالات می بـاشد. در نتیجــه مفقودی تــجهیزات بیمارستــانــی بــه حــداقــل ممکن می رسد.

  • ثبت درخواست انتقال از بخش

  • انجام فرآیند کارشناسی و تایید درخواست انتقال توسط مدیر تجهیزات پزشکی

  • اعلام هشدار پایان مدت مقرر انتقال

  • مشاهده سوابق انتقال در سامانه بیمارستان