amozesh

بر اساس مدل اعتباربخشی ملی، بخش تجهیزات پزشکی می بایست برنامه ویژه ای را به جهت نیـاز سنجی آموزشــی و اطمینان از مهــارت پرسنل نیاز دارد .

  • ثبت درخواست آموزش با مشخصات مورد نیاز

  • کارشناسی درخواست آموزش

  • نیاز سنجی آموزشی بر اساس خروجی فرم های IPM

  • رهگیری وضعیت افزایش مهارت در پـرسنل