کاربری ادمین نرم افزار که فقط در اختیار مدیر سامانه قرار دارد قابلیت های ویژه ای را برای کاربران ایجاد خواهد کرد.adasas

  • ایجاد بیمارستان و مراکز درمانی دیگر و ارتباط با یکدیگر

  • ثبت اطلاعات پایه بیمارستان از جملـه بـرنــامه استراتژیــک و رسالت بیمارستــان

  • ثبت و ذخیره خــط مشی- روش (Policy – procedure ) بخش تجهیزات پــزشکی به همراه نمونه برخی از آن

  • تــعریف ساختمان و بخش هـــای بیمـارستــــــان بصورت کــاملا داینـــامیک