Em

با توجه به کمبود منابع بیمارستان ، مدیران به یک روش جهت اولویت بندی کار نیاز دارد بر اساس استاندارد های سازمان بهداشت جهانی،” مدل اسمیت” بعنوان مرجع اولویت بندی تجهیزات پزشکی در ایران معرفـی می گردد .

  • محاسبه کد مدیریت تجهیزات با مدل اسمیت

  • اتصال کد مدیریت تجهیزات با تاریخچه خرابی دستگاه

  • اولویت بندی تجهیزات بر اساس کد مدیریت تجهیزات

  • محاسبه پریود زمانی بازرسی بر اساس کد مدیریت تجهیزات

  • ارائه گزارشات کاربردی از وضعیت تجهیزات پزشکی بر اساس گروه بندی EM