بخش پرسنلی نرم افزار به گونه ای طــراحی شده است که قابلیت هــای فــراوانی را بــرای کــاربـران و مدیران ایجاد می کند.

  • تعریف کاربران بــه همراه مشخصات، سمت سازمانــی و شرح وظایف شغلـی 
  • ثبت و مشاهــده مـدارک تحصیلــی و دوره هــای گــذرانــده شده پـرسنل تــعــریف
  • سطــوح کــاربــری و اختصاص بــه افراد بــدون محـدودیت 
  • کــارتــابل شخصــی افــراد و قابلیت پیگیری، ارجــاع و آلارم امور معـوق