App

نسخه اندروید و IOS این سامانه نیز در حال حاضر این امکان را فراهم می سازد تا برخی از امور تــوسط یـک تبلت یــا گـــوشی صورت پـــذیرد. همچنین مدیـر تجهیزات پزشکی یا مدیران ارشد در هر لحظه می توانند نسبت به آخرین وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان مطلع باشند و گـــزارشات لحظه ای را مشاهده نمایند.

  • ثبت یا ویرایش یک دستگاه از طریق موبایل شخصی

  • ارسال تیکت و ارتباط شبانه روزی بـا پشتیبانی

  • ثبت فرم IPM، ممیزی داخلی و نتایج کالیبراسیون

  • ثبت اعلام خرابی و رهگیری آخرین وضعیت دستگاه

  • ثبت پروسجرهای نگهداشتی و تعویض قطعات وسرویس

  • مشاهده کتابخانه و تمامی مستندات نرم از افزار از طریق تبلت یا موبایل