IPM

در سیناب، بازرسی و نگهداری پیشگیرانه به عنوان کلیدی تریــن رکـن در بحث نگهداشت، قـدم بـه قـدم بـه صورت الکترونیک طرح ریـزی شده است. بر اساس استاندارد های سازمان جهانی بهــداشت بـه جهت اطمینــان از عملکرد تجهیزات پزشکی ، فرآیند بازرسی و نگهداشت پیشگیرانه در بیمارستان می بایست به دقت برنامه ریزی و اجرا گردد.

  • امکان تعریف فرم هــای IPM بـصورت کـاملا داینــامیک بــه انتخاب کاربـر

  • انجام فرآیند IPM از طریق موبایل یا تبلت

  • تحلیل امتیاز و اختصاص برچسب گزارشات ماهانه

  • نتایج IPM در بیمارستان