شناسنامه های تجهیزات پزشکی در سیناب مطابق استاندارد های WHO و مدل اعتباربخشی ملی تدوین شده است. همچنین نــرم افــزار قــادر بــه تولید بارکد منحصر به فرد تحت عنوان شناسه برای هر دستگاه می باشد. در نتیجه رهگیری اطلاعات مربوط به شناسنامه تسهیل و تسریع می گردد. 

  • ثبت شناسنامه دستگاه با تمامی مشخصات مورد نیاز و مستندات لازم

  • ثبت پروسیجرهای نگهداشتی و سرویس در شناسنامه دستگاه به همراه برنامه زمانبندی

  • ثبت تمامی لوازم جانبی و مواد مصرفی با ذکر مشخصات و تعداد

  • طراحی جدول زمانی کالیبراسیون، تعویض قطعه و سرویس

  • مشاهده کارت طلایی هر دستگاه از شناسنامه

  • دسته بندی تجهیزات پزشکی بیمارستان بر اساس نـوع بخش از نظر اضطرار

  • الصاق مستندات خرید دستگاه در شناسنامه