shakhes

بر اساس استاندارد اعتباربخشی ملی یکی از مهمترین بخش های اجـرای استاندارد تعریف شاخص عملکردی در بخش و جمع آوری داده و تحلیل آن است. این شاخص ها بر اساس آخرین پیشنهادات سازمان بهداشت جـهـانی در مدیریت تجهیزات پزشکـی می باشد تحلیل این شاخص ها ، راهنمای مدیــران بــه جهت اطمینان از بهبود مستمر عملکرد است .

  • مــوجـــودی تجهیزات: جهت ارائــــه گـزارشــات دقیق از آخــریــن وضعیت تجهیزات پــزشکــی در بیمــارستــان

  • درصد غفلت کاری: بـــه منظور نـــظارت دقیق بــر تعمیرات در بیمارستان

  • نرخ مکانی تجهیزات: در راستای اطمینان از به روز بودن شناسنامه بر اساس اعتباربخشی ملی

  • بهره وری پرسنل IPM:جهت نظـارت بــر عملکرد پرسنل بخش نگهداشت پیشگیرانــه

  • نرخ تکمیلی IPM: جهت نظارت بر حسن انجام فــرآیند نگـهداشت پیشگیرانــه در بیمارستــان

  • نرخ از کار افتادگی: تـجهیزات بــه منظور محاسبه شاخص مقایسه ای عملکرد بــا دیـگر بیمارستان ها و معیاری جهت اسقاط

  • هزینه های بخشی: به منظور کنترل هزینه تجهیزات پــزشکـی در بیمارستــان