golden-cart

در راستای آموزش و تـوانمندسازی پــرسنل درمــانی، بیمارستــان هــا ملــزم گردیده اند تا کارت هایی حاوی دستورالعمل هـای کـاربــری آسان، شمــاتیک کلید های دستگاه و نکات ضروری در خصوص استفاده صحیح را بـرای تمامی دستگاه هــا تدوین و به بـــدنــه آن ها الصاق نمــایند. در این راستا نرم افزار سیناب مبتکر اجرای طرح کارت های طلایی بــرای تجهیزات پزشکی بیمارستان است .

  • امکان ثبت و ویرایش کارت های طلایـی تمامی تجهیزات بیمارستـان

  • ویرایش گرافیکی در کارت های طلایی

  • خروجی پـرینت کلیــه کـارت هــای بیمارستــان یا یــک بخش خاص

  • گــزارش آخــریــن وضعیت نصب کــارت های طلایـــی

  • وجود بیش از 500 کارت طلایی برای دستگاه های پرکاربرد بیمارستـانـــی