بر اساس استانداردهای جهانی، مدیر تجهیزات پزشکی جهت بهبود عملکرد می بایست، فــرآیند بـودجه ریزی و کنترل هــزینــه تجهیزات پزشکی بیمـــارستان را به دقت طراحی و نظارت نماید.

  • سبیسبسیب
  • تـدوین بودجه خـریـد و تـعمیرات بـه تفکیک بخش
  • سبیسبسیب
  • پایش مستمر بودجه به کمک نمـودار هـای آمــاری
  • سبیسبسیب
  • پــایش هزینــه هــای بخش تجهیزات پــزشکــی
  • سبیسبسیب
  • ارائــه گــزارشات کــاربــردی از وضعیت هــزینـه و انحراف از بودجه